GunBG.com - Клуб за ценителите на исторически оръжия
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?
септември 21, 2017, 13:32:47

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията


Начало Галерия Помощ Вход Регистрация
GunBG.com
   

 
  Този, който заменя основните си свободи за малко временна сигурност, не заслужава нито свобода, нито сигурност.

          Бенджамин Франклин
155624 Публикации в 10939 Теми от 673 Членове
Последен член: nikibuz
*
+  GunBG.com - Клуб за ценителите на исторически оръжия
|-+  Справочник - в помощ на колекционера
| |-+  Нормативни документи
| | |-+  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 година
« назад напред »
Страници: [1] Надолу Изпечатай
Автор Тема: РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 година  (Прочетена 77 пъти)
Хаджи
Администратор
Генерал-полковник
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 44707« -: юни 24, 2016, 16:46:27 »

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2403&qid=1466427635475&from=BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА
от 15 декември 2015 година
за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално втора алинея от част III на приложение I към нея,като има предвид, че:
(1)В съответствие с член 4 от Директива 91/477/ЕИО държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие или част от него, пуснато на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с посочената директива или че е било дезактивирано.
(2)В съответствие с буква а) от първа алинея на част III от приложение I към Директива 91/477/ЕИО предмети, които отговарят на определението за „огнестрелно оръжие“, не се включват в същото определение, ако са направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба.
(3)Във втора алинея от част III на приложение I към Директива 91/477/ЕИО от държавите членки се изисква да определят ред за проверка от компетентен орган на мерките за дезактивиране с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. От държавите членки се изисква също така да предвидят издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или нанасяне на ясна маркировка върху огнестрелното оръжие със същата цел.
(4)Съюзът е страна по Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокола“), който беше сключен с Решение 2014/64/ЕС на Съвета (2).
(5)В член 9 от Протокола са изброени общите основни принципи за дезактивиране, с които страните по него трябва да постигнат съответствие.
(6)Стандартите и методите за необратимото дезактивиране на огнестрелни оръжия, предвидени в настоящия регламент, са определени въз основа на експертните познания на Постоянната международна комисия за изпитване на лекото огнестрелно оръжие (C.I.P.). C.I.P. е създадена, за да проверява дейността на националните субекти за изпитване на огнестрелни оръжия и по-специално, за да гарантира наличието във всяка държава на законова и подзаконова уредба, с която да се обезпечава ефикасното и единно изпитване на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
(7)С цел да се гарантира възможно най-високо равнище на сигурност при дезактивирането на огнестрелни оръжия Комисията следва редовно да преразглежда и актуализира техническите спецификации, определени в настоящия регламент. За тази цел Комисията следва да отчита натрупания от държавите членки опит при прилагането на евентуални допълнителни мерки за дезактивиране.
(8) Настоящият регламент не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.
(9) Като се отчита рискът по отношение на сигурността, към огнестрелните оръжия, дезактивирни преди датата на прилагане на настоящия регламент и пуснати на пазара, включително предоставени безвъзмездно, като размяна или прехвърлени в друга държава членка, след тази дата следва да се прилагат разпоредбите на регламента.
(10) Държавите членки следва да имат възможността да въвеждат мерки в допълнение на техническите спецификации, определени в приложение I, за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия, при условие че са взели всички необходими мерки за прилагане на общите стандарти и методи за дезактивиране, предвидени в настоящия регламент.
(11) С цел да се осигури възможност държавите членки да гарантират едно и също равнище на сигурност в рамките на своята територия, на държавите членки, които въвеждат допълнителни мерки за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, следва да се разреши да изискват доказателства, че дезактивираните оръжия, които се прехвърлят на тяхна територия, съответстват на тези допълнителни мерки.
(12) За да може при преразглеждането на настоящия регламент Комисията да отчете промените и най-добрите практики в държавите членки в сферата на дезактивирането на огнестрелни оръжия, държавите членки следва да нотифицират на Комисията съответните мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и евентуалните допълнителни мерки, които въвеждат. За тази цел следва да се прилагат процедурите за нотификация на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (3).
(13)Мерките, предвидени в настоящия Регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно Директива 91/477/ЕИО,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1 Обхват
1.   Настоящият регламент се прилага за огнестрелните оръжия от категории A, B, C и D, както са определени в приложение I към Директива 91/477/ЕИО.
2.   Настоящият регламент не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на неговото прилагане, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара.
Член 2 Лица и субекти, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия
Дезактивирането на огнестрелни оръжия се извършва от публични или частни субекти или от физически лица, на които е разрешено съгласно националното законодателство да извършват такава дейност.
Член 3 Проверка и удостоверяване на дезактивирането на огнестрелни оръжия
1.   Държавите членки определят компетентен орган, който да проверява дали дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификаци, определени в приложение I („проверяващия субект“).
2.   Когато на проверяващия субект е разрешено също така да дезактивира огнестрелни оръжия, държавите членки гарантират, че в рамките на субекта е налице ясно разделение на тези задачи и на лицата, които ги извършват.
3.   Комисията публикува на интернет страницата си списък на проверяващите субекти, определени от държавите членки, включително подробна информация относно тях, както и символите им и данни за връзка с тях.
4.   Когато дезактивирането на огнестрелните оръжия е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I, проверяващият субект издава на собственика на огнестрелното оръжие сертификат за дезактивиране в съответствие с образеца, посочен в приложение III. Цялата информация, включена в сертификата за дезактивиране, се представя и на езика на държавата членка, в която е издаден сертификатът, и на английски език.
5.   Собственикът на дезактивираното оръжие съхранява постоянно сертификата за дезактивиране. Ако дезактивирането оръжие бъде пуснато на пазара, то се придружава от сертификата за дезактивиране.
6.   Държавите членки гарантират, че данните на сертификатите, издадени за дезактивиране на огнестрелни оръжия, се съхраняват в продължение на поне 20 години, като се посочва датата на дезактивирането и номерът на сертификата.
Член 4 Искания за съдействие
Всяка държава членка може да потърси съдействие от субектите, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия или които са определени за проверяващи субекти от друга държава членка, с цел съответно извършване или проверка на дезактивирането на огнестрелно оръжие. При условие че искането бъде прието, в случаите когато то се отнася до проверката на дезактивирането на огнестрелно оръжие, проверяващият субект, който оказва съдействие, издава сертификат за дезактивиране в съответствие с член 3, параграф 4.
Член 5 Маркировка на дезактивираните огнестрелни оръжия
Върху дезактивираните огнестрелни оръжия се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение II, с цел указване, че те са били дезактивирани в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I. Маркировката се нанася от проверяващия субект върху всички компоненти, модифицирани за дезактивирането на огнестрелното оръжие, и трябва да отговаря на следните критерии:
а) да бъде ясно видима и неотстранима;
б) да носи информация за държавата членка, в който е извършено дезактивирането, и за проверяващия субект, който го е удостоверил;
в) оригиналният(ите) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазват.
Член 6 Допълнителни мерки за дезактивиране
1.   Държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки за дезактивиране на огнестрелни оръжия на своя територия, които излизат извън техническите спецификации, определени в приложение I.
2.   Заедно с комитета, създаден с Директива 91/477/ЕИО, Комисията редовно прави анализ на евентуалните допълнителни мерки, приети от държавите членки, и разглежда въпроса за навременното преразглеждане на техническите спецификации, определени в приложение I.
Член 7 Прехвърляне на дезактивирани огнестрелни оръжия в рамките на Съюза
1.   Дезактивирани огнестрелни оръжия могат да се прехвърлят към друга държава членка, при условие че имат нанесена общата уникална маркировка и се придружават от сертификат за дезактивиране в съответствие с настоящия регламент.
2.   Държавите членки признават сертификатите за дезактивиране, издадени от друга държава членка, ако те отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Държавите членки, които са въвели допълнителни мерки в съответствие с член 6, обаче могат да изискват доказателства, че дезактивираното огнестрелно оръжие, което предстои да бъде прехвърлено на тяхна територия, съответства на тези допълнителни мерки.
Член 8 Изисквания за нотифициране
Държавите членки нотифицират на Комисията всички мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и всички допълнителни мерки, въведени в съответствие с член 6. За тази цел държавите членки прилагат процедурата за нотифициране, установена в Директива (ЕС) 2015/1535.
Член 9 Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 8 април 2016 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 15 декември 2015 година.
За Комисията,от името на председателя,Elżbieta BIEŃKOWSKA  Член на Комисията
(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.
(2)  Решение 2014/164/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 7).
(3)  Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
Активен

"...който не познава миналото,не разбира смисъла на настоящето и целите на бъдещето " Горки
Хаджи
Администратор
Генерал-полковник
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 44707« Отговор #1 -: юни 24, 2016, 16:52:13 »

В линка са указват извършваните действия по видове оръжия и е даден образеца на единния европейски сертификат

https://postimg.org/image/a1hpchmdj/][/url]

Активен

"...който не познава миналото,не разбира смисъла на настоящето и целите на бъдещето " Горки
Страници: [1] Нагоре Изпечатай 
« назад напред »
Отиди на:  

Powered by PHP Powered by PHP Автоключар Варна Мебели Вега Екоериа Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2011, Simple Machines Уеб дизайн